Du er her:

Dokumenter og skjema

Her er en oversikt over alle våre dokumenter og skjema for søkere og akkrediterte.

Dokumenter for søkere og akkrediterte

 1. Akkreditering av prøvetaking

  Gyldig fra: 02.01.2018
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00076

  Merknader

  På grunn av teknisk feil i versjon 6.00 og 6.01 ble dokumentet oppdatert. Det er ikke foretatt endringer i innhold i versjon 6.02. Formålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for organisasjon som ønsker å akkreditere prøvetakingsvirksomhet og feltprøvetaking. Veiledningen bygger på kravene som er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025:2005.

  Last ned Last ned dok00076.doc
 2. Avklaringer angående overføring av Operatør- og Kjelpasser-sertifikater

  Gyldig fra: 22.06.2018
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00603

  Merknader

  Viser til diskusjon angående overføring av sertifikater under møtet hos DSB den 2. mai 2018. Norsk akkreditering har avklaringer på spørsmål som ble reist under møtet.

  Last ned Last ned dok00603.pdf
 3. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 18.10.2013
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00532

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med ILAC P14 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 4. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Merknader

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 5. ILAC-P14:01/2013 Uncertainty in Calibration

  Gyldig fra: 24.11.2013
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00533

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med EA-4/02 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 6. Informasjon om CASCO avklaringer finnes i IAFs nettsiderCASCO clarification process/past clarifications on the IAF website

  Gyldig fra: 29.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00551

  Last ned Last ned dok00551.pdf
 7. Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590):Revisorkompetanse for sertifisering av miljøstyringssystemer - De nye kravene i ISO 14001: 2015 er tatt i ISO / IEC 17021-2

  Gyldig fra: 07.04.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00541

  Merknader

  Informasjonsbrev fra ISO/CASCO (CASCO N590) anågende krav til revisor innen sertifisering av miljøstyringssystemer.

  Last ned Last ned dok00541.pdf
 8. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 14.08.2020
  Revisjonsnummer: 4.03
  ID: dok00085

  Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning med fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til akkrediterte virksomheter som ønsker å få innvilget denne type akkreditering.

  Merknader

  Lagt til en presisering i pkt 3.3 om dokumentasjonskrav

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 9. Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier/Traceability requirements of the temperature measurement for accredited laboratories (NA Dok. 26b)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.01
  ID: dok00075

  NA dok 26b Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av termometre som brukes ved akkrediterte laboratorier.   This document describes the requirements for traceability of temperature measurements in support of calibration and testing activities using specifically instruments.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00075.pdf
 10. Krav til kalibrering og kontroll av vekter for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok. 26a)/Requirements for calibration and control of balances in accredited testing laboratories (NA Doc. 26a)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.04
  ID: dok00074

  NA dok 26a Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av vekter som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. This document provides specific requirements for accredited testing laboratories on calibration and/or control of their balances. Endringer i denne versjonen/changes in this version: Formelen for sammenhengen mellom reell masse og konvensjonell masse i pkt. 5 manglet og er satt inn. The formula for the relationship between the real mass and conventional mass in chap. 5 was missing and is inserted.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00074.pdf
 11. Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok 26C)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00064

  NA dok 26 c Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier.

  Merknader

  Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. Ingen andre endringer i innhold denne versjon enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00064.pdf
 12. NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen

  Gyldig fra: 11.12.2014
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00080

  NA dok 41 Dette dokumentet har to hovedmål. Det skal informere om hvordan den norske ordningen for inspeksjon etter OECDs prinsipper for Good Laboratory Practice (GLP) er organisert. Det skal videre presentere hovedlinjene i den prosessen som anvendes for gjennomføring av GLP inspeksjoner. Dokumentet gir ingen fortolkning eller presisering av innholdet i GLP prinsippene.

  Merknader

  Endringer i innhold og format i hele dokumentet

  Last ned Last ned dok00080.pdf
 13. NA Dok. 54: OECD Prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP)

  Gyldig fra: 01.01.2004
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00089

  NA dok 54 Dette dokumentet er oversettelse av OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (ENV/MC/CHEM(98)17som har vært benyttet siden 1997 som et kravdokument, og er beregnet for laboratorier som skal møte kravene for GLP. Ved tvilstilfeller vil den engelske versjonen være den gyldige versjonen.

  Last ned Last ned dok00089.pdf
 14. NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi

  Gyldig fra: 26.09.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00082

  NA dok 48a Dette dokumentet gir retningslinjer for klinisk-kjemiske laboratorier ved tolkning og implementering av en del sentrale akkrediteringskrav i NS-EN ISO/IEC 17025

  Merknader

  Lenke til Norsk forbund for klinisk kjemi nevnt i referanse Nr. 1 under pkt. 8..5 er fjernet. Ingen andre endringer er foretatt.

  Last ned Last ned dok00082.pdf
 15. NA Dok. nr. 48c: Patologi

  Gyldig fra: 10.10.2014
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00084

  48c Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier ved tolkning og implementering av sentrale tekniske akkrediteringskrav i NS-EN ISO 15189 ”Medisinske laboratorier – Særskilte krav til kvalitet og kompetanse”. Dokumentet kan også brukes som veiledning for patologilaboratorier som ønsker å bli akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 ”Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse”.

  Merknader

  Endret formatering, men ikke innhold. Rettet opp feil ved sidetall. Satt inn dokument ID.

  Last ned Last ned dok00084.pdf
 16. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00070

  Merknader

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Last ned Last ned dok00070.docx
 17. RT-PCR testing (food, feed & water) Guidance for Technical Assessors (NA Doc 62)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 2.06
  ID: dok00387

  This document is a guide to the requirements of relevant subjects required standards and reference between the requirements of ISO 17025 and the requirements of the technical standards.

  Merknader

  Endret fra NA Doc til NA Dok for bedre søkbarhet etter dokumentet på nettsiden

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 18. Vedlegg 1 til NA Dok 14: Vilkår for bruk av Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkrediteringAnnex 1 to the NA Dok 14: Terms for Use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation mark and for references to ac

  Gyldig fra: 03.06.2016
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00068

  NA dok 14 vedlegg 1

  Merknader

  Kun tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00068.pdf
 19. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Gyldig fra: 03.06.2016
  Revisjonsnummer: 8.01
  ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Merknader

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Last ned Last ned dok00065.pdf
 20. Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner/Guidance to the accreditation conditions for laboratories (ISO/IEC 17025) (NA Dok. 9)

  Gyldig fra: 28.04.2016
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00066

  NA dok 9 Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Merknader

  Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Last ned Last ned dok00066.pdf
 21. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Gyldig fra: 23.03.2016
  Revisjonsnummer: 10.00
  ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Merknader

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 22. Vilkår for registrering i Norsk akkrediterings GLP - register (NA Dok. 43)

  Gyldig fra: 22.09.2015
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00081

  NA dok 43 Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles for at et laboratorium skal være registrert i Norsk Akkrediterings register over laboratorier som omfattes av GLP ordning i Norge.

  Merknader

  Rettet noen få skrivefeil.

  Last ned Last ned dok00081.pdf
 23. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017
  Revisjonsnummer: 4.03
  ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf

Skjema for søkere og akkrediterte

 1. 17025:2017 GAP

  Gyldig fra: 09.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00616

  Merknader

  Dette skjemaet skal fylles ut av alle organisasjoner som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 og som ønsker å bli bedømt etter ISO/IEC 17025:2017 ved neste kommende bedømming fra NA. Utfylt skjema sendes til Norsk akkreditering i forbindelse med innsending av dokumentasjon i henhold til Vilkår for å være akkreditert punkt 16.

  Last ned Last ned dok00616.xlsx
 2. Ekspertiseområder og produktgrupper for GLP

  Gyldig fra: 10.07.2017
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00349

  NA-S34: Ekspertiseområder og produktgrupper for GLP

  Merknader

  MAE 22062017 Endret bionedbryting til biodegradering. Splittet biodegradering og bioakkumulasjon i to separate linjer.

  Last ned Last ned dok00349.docx
 3. NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 2.04
  ID: dok00302

  NA-S10i: Samsvarsmatrise for inspeksjonsorgan NS-EN ISO 17020:2012

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av inspeksjonsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen. Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00302.docx
 4. NA-S10m: Sjekkliste for medisinske laboratorier (NS-EN ISO 15189:2012)

  Gyldig fra: 12.08.2020
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00303

  Merknader

  Omarbeidet sjekkliste

  Last ned Last ned dok00303.doc
 5. NA-S20a: Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Gyldig fra: 04.09.2020
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00315

  NA-S20a: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Last ned Last ned dok00315.docx
 6. NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Gyldig fra: 31.03.2016
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00316

  NA-S20b: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkter

  Last ned Last ned dok00316.docx
 7. NA-S20c: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Gyldig fra: 25.08.2020
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00317

  NA-S20c: Søknadskjema av sertifiseringsorgan som søker akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer

  Merknader

  Lagt inn info om fleksibel akkreditering, korrigert enkelte henvisninger

  Last ned Last ned dok00317.docx
 8. NA-S20g: Søknad om registrering i NAs GLP-register

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.01
  ID: dok00320

  NA-S20g: Søknad om registrering i NAs GLP-register

  Merknader

  Mindre endringer på formuleringer

  Last ned Last ned dok00320.docx
 9. NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Gyldig fra: 13.12.2010
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00283

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Dokumentinformasjon er lagt satt inn i regneark.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 10. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 30.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00618

  Samsvarsmatrise for ISO(IEC 17025:2017 er revidert. Det er tydeliggjort i matrisen at lokalisering i KS-dokumentasjonen må oppgis for 8.2-8.9 uavhengig av om det er valgt alternativ A eller B.

  Merknader

  Lagt inn presisering om at de som bruker alternativ B også må oppgi henvisninger til standardens kap 8

  Last ned Last ned dok00618.doc
 11. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017(E)

  Gyldig fra: 19.12.2017
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00553

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av organisasjoner som søker om, ønsker å opprettholde og eller fornye sin akkreditering. Samsvarsmatrisen dekker kravene i ISO/IEC 17025:2017(E)*. * Engelsk versjon. Standarden er ikke oversatt til norsk.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 12. Samsvarsmatrise for organ som tilbyr revisjon og sertifisering av leiingssystemar- Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 (nynorsk)

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00550

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fyllast ut av sertifiseringsorgan som søkjer om, eller ynskjer å fornya sin akkreditering. I tillegg skal han fyllast ut ved større endringar i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00550.docx
 13. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 1: NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

  Gyldig fra: 04.05.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00549

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen.

  Last ned Last ned dok00549.docx
 14. Samsvarsmatrise for organer som tilbyr sertifisering av produkter, prosesser og tjenester - NS-EN ISO/IEC 17065:2012

  Gyldig fra: 09.10.2017
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00577

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av sertifiseringsorgan som søker om, eller ønsker å fornye sin akkreditering. I tillegg skal den fylles ut ved større endringer i kvalitetssystem eller i organisasjonen. Samsvarsmatrisen dekker kravene i NS-EN ISO/IEC 17065:2012.

  Last ned Last ned dok00577.doc
 15. Sjekkliste for SLP arrangører NS-EN ISO 17043 (NA-S10a)

  Gyldig fra: 22.06.2015
  Revisjonsnummer: 1.03
  ID: dok00301

  NA-S10a: Sjekkliste for SLP arrangører (NS-EN ISO 17043)

  Merknader

  Endring av format.

  Last ned Last ned dok00301.docx
 16. Søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan - Nynorsk (NA-S20e-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00375

  NAs 20e Nynorsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00375.docx
 17. Søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan (NA-S20e)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.03
  ID: dok00319

  NA-S20e: Søknad om akkreditering som inspeksjonsorgan

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00319.docx
 18. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystem - Nynorsk (NA-S20c-n)

  Gyldig fra: 03.05.2016
  Revisjonsnummer: 4.02
  ID: dok00373

  Ny-Norsk

  Merknader

  Mindre endrigner i formuleringer

  Last ned Last ned dok00373.docx
 19. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell (NA-S20d)

  Gyldig fra: 25.08.2020
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00318

  NA-S20d: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for personell

  Merknader

  Lagt til fleksibel akkreditering. Rettet opp enkelte henvisninger

  Last ned Last ned dok00318.docx
 20. Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt - Nynorsk (NA-S20b-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.04
  ID: dok00372

  NA-S20b-n: Søknad om akkreditering som sertifiseringsorgan for produkt. Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00372.docx
 21. Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan (NA-S20l)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00322

  NA-S20l: Søknad om akkreditering som verifikasjonsorgan

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00322.docx
 22. Søknad om akkreditering/ utviding av akkreditering for laboratorium - Nynorsk (NA-S20a-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00371

  Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00371.docx
 23. Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189 (NA-S20m)

  Gyldig fra: 23.05.2016
  Revisjonsnummer: 2.01
  ID: dok00323

  NA-S20m: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for medisinske laboratorier. Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00323.docx
 24. Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for SLP arrangører (NA-S20k)

  Gyldig fra: 25.04.2016
  Revisjonsnummer: 2.02
  ID: dok00321

  NA-S20k: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for SLP arrangører

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00321.docx
 25. Søknadsomfang (ISO 15189) (NA-S5m)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00286

  NA-S5m: Søknadsomfang for medisinske laboratorier(NS-EN ISO 15189)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00286.docx
 26. Søknadsomfang, kalibreringslaboratorier NS-EN ISO 17025 (NA-S18)

  Gyldig fra: 18.06.2020
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00314

  NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier. Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter.  Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjennelse av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av kalibrering, godkjenning av kalibreringsbevis.  Dersom det er ulike kalibreringer på det ulike lokasjoner må dette spesifiseres.

  Merknader

  endret overskriftene i tabellen slik at det samstemmer med opplsyningene registrert i EDNA (ref. FOR2018-0013)

  Last ned Last ned dok00314.docx
 27. Søknadsomfang, prøvetaking (ISO 17025) (NA-S5b)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00284

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00284.doc
 28. TKO - Søknad om akkreditering som grunnlag for utpeking som teknisk kontrollorgan

  Gyldig fra: 26.02.2014
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00432

  Søknad om akkreditering som teknisk kontrollorgan

  Last ned Last ned dok00432.pdf

Kvalitetssjef

Portrettbilde av ansatt
Hanne Øverby Haga
Seniorrådgiver

Telefon: +64 84 86 00

Mobil: +47 917 23 003

E-post: hoh@akkreditert.no