Akkreditering er ei offisiell anerkjenning av ei verksemds kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav frå eit internasjonalt anerkjend akkrediteringsorgan.

Krava til akkreditering beskrives i anerkjende normative dokument. Dette kan væra forskriftar, standarar eller andre dokument som anerkjennast av brukarene. 

Det finns to nivåar av normative dokumentar:

  • Dei akkrediterte organisasjonane må tilfredsstille den internasjonale standarden som gjeld den aktuelle akkrediterte organisasjon. For oversikt over dei forskjellige akkrediteringsstandardane, les her
  • Det må arbeides etter nærmere spesifiserte metodar, fortrinnsvis standardmetodar (gjelder prøvnings- og kalibreringslaboratorier), eller det må sertifiseres eller inspiseres etter eit spesifisert normativt dokument. Eit normativt dokument kan enten være ein standard, ei lov eller forskrift, et EU direktiv eller eit anna allment akseptert kravdokument. NA fører ikkje oversikt over alle slike dokument