Illustrasjonsbilde fra laboratorium

Norsk akkreditering (NA) er Norges nasjonale organ for teknisk akkreditering og God labratoriepraksis (GLP). NA er underliggende etat til Nærings- og fiskeridepartementet.

NA er øverste kvalitetssikringsnivå av varer og tjenester. Vi er også inspiserende myndighet i henhold til OECDs regelverk om God Laboratoriepraksis, GLP

Teknisk akkreditering er ett av virkemidlene for å etablere tillit til norske varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt.

NA er det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering. Det er en upartisk og uavhengig virksomhet, etablert som et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.

NA har ansvar for akkreditering av miljørevisorer på vegne av Miljødepartementet. Dette er et ledd i den europeiske ordningen for Environmentalt Management Audit Scheme, EMAS.

NA har gjensidige godkjenningsavtaler med tilsvarende organisasjoner i store deler av verden. Dette gir internasjonal tillit til norske akkrediterte laboratorieanalyser, sertifikater og inspeksjonsrapporter.