Du er her:

Organisasjon og ansatte

Norsk akkreditering er en etat med ca. 37 ansatte og held sentralt til i Lillestrøm. Norsk akkreditering vert leia av direktør Inger Cecilie Laake

 


Leiargruppa
 

 

Norsk akkreditering si leiargruppe består av etaten sin direktør og fire avdelingsdirektørar.

Her kan du leise meir om leiargruppa i Norsk akkreditering.

Direktør i Norsk akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Inger Cecilie Laake
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Stab

Norsk akkreditering sin stab har internasjonalt samarbeid, juridisk rådgiving, kvalitetsstyring og utvikling av akkrediteringsområder som sine hovudoppgåver. 

Stab jobbar også med:

  • Interkontroll og risikostyring  
  • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid inkludert koordinering av dette
  • NAs styringssystem/kvalitet
  • Offentlighet/innsyn og personvern
  • Behandling av klager på vedtak fatta av NA

Staben er fagleg ansvarleg for akkrediteringsprosessen, samt utvikling og etablering av nye akkrediteringsordningar.

Avdeling for industri og sertifisering

Avdeling for industri og sertifisering har saksbehandling, bedømming, akkreditering og oppfølging av akkrediterte verifikasjons-, inspeksjons- og sertifiseringsorgan som si hovudoppgåve. Dei har i tillegg ansvar for laboratorium innan områda kalibrering, maritim, landbasert industri og byggevarer.

Avdeling for industri og sertifisering har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av akkrediterte: 

- Verifikasjonsorgan
- Inspeksjonsorgan
- Sertifiseringsorgan

Og laboratorium innan følgjande område:  

- Kalibrering
- Maritim og landbasert industri
- Byggjevarer

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Avdeling for miljø og helse

Avdeling for miljø og helse har saksbehandling, bedømming og vurdering av laboratorium innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg som si hovudoppgåve. Avdelinga er og ansvarleg for inspeksjonar i samsvar med OECD sine vedtak om god laboratoriepraksis.

Avdelinga har ansvar for bedømming, akkreditering og oppfølging av laboratorium som er akkreditert av Norsk akkreditering innan medisin, helse, miljø, næringsmiddel, kriminalteknikk og reinseanlegg.  

Avdelinga er og ansvarleg for inspeksjonar i henhold til OECD sine prinsipper om god laboratoriepraksis (GLP)

 

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Avdelingsdirektør Miljø og Helse

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Avdeling for digitalisering, IT og kommunikasjon

Avdeling for digitalisering, IT og kommunikasjon har drift, vedlikehald og vidareutvikling av etaten sitt IT-system, utvikling av nye digitale system, kommunikasjon og etaten si nettside som sine hovudoppgåver.

 

Avdeling for økonomi og administrasjon

Avdeling for økonomi og administrasjon har økonomi- og verksemdstyring, arkiv, HR/personal, innkjøp, kontordrift, lønn og rekneskap som sine hovudoppgåver.

 

Portrettbilde av ansatt
Janicke Sundberg
Avdelingsdirektør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 907 97 393

E-post: jms@akkreditert.no

Norsk akkreditering sitt forum for regulerende myndigheter

Forum for regulerende myndigheter er vårt rådgjevande organ innan drift og utvikling av akkrediteringsordningar. Dei bidreg og med kommunikasjon og promotering av akkreditering som verkemiddel for å dokumentere kompetanse. Her kan du lese meir om forum for regulerende myndigheter.

Norsk akkreditering sitt klageutvalg

Norsk akkreditering sitt klageutvalg behandlar klager på vedtak om akkreditering. Utvalget gjev råd til Norsk akkreditering sin direktør før endeleg vedtak vert fatta. Klageutvalget består av leiar, nestleiar og ytterlegare eit medlem av forum for regulerende myndigheter. Det vert utarbeidt ei forskrift for klageutvalget sitt arbeid, og den vert lagt ut her så snart den er godkjent.