Du er her:

Hvordan klage til Norsk akkreditering

Norsk akkreditering behandler klager og andre henvendelser i tråd med interne rutiner. All informasjon som Norsk akkreditering mottar vedrørende en akkreditert organisasjon fra andre parter enn organisasjonen selv behandles konfidensielt i Norsk akkreditering, og kilden til informasjonen vil ikke bli videreformidlet til den akkrediterte organisasjonen med mindre kilden samtykker til dette.


Klage på enkeltvedtak om akkreditering:

Alle klager i form av elektroniske skjema, e-poster og brev registreres i Norsk akkreditering. 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jfr. Forvaltningsloven §§29-30.

NA utnevner en uavhengig person til saksbehandling av klagen i henhold til Forvaltningslovens § 33 annet ledd, og §11a første og annet ledd.

Resultat av behandlingen formidles normal til klageren i løpet av en måned, jfr. Forvaltningsloven § 11a tredje ledd. Dette resultatet kan påklages til Norsk akkrediterings klageutvalg, jfr. EØS-vareloven §3.

Klage på enkeltvedtak om avslag på krav om innsyn:

Norsk akkreditering foretar en ny vurdering med hensyn på merinnsyn, jfr. offentlighetsloven §11, jfr. forvaltningsloven §18. Norsk akkreditering behandler krav om innsyn uten ugrunnet opphold, jf. Offentlighetsloven § 29 første ledd, normalt innen fem virkedager.

Resultatrettet fra klagebehandlingen formidles til klageren, sammen med eventuelle dokumenter som gis innsyn i, normalt innen en måned. jfr. Forvaltningsloven § 11a Dette resultatet kan påklages til klageorganet, jfr. forvaltningsloven §28 første ledd.

Andre tilbakemeldinger (annet enn klage på vedtak):

Alle tilbakemeldinger vil bli registrert og behandlet, men bestemmelser for behandling av klager i forvaltningsloven vil ikke være gjeldende.

Hvilke typer klager blir behandlet?

  • Klager på enkeltvedtak om akkreditering
  • Klager på enkeltvedtak om innsyn

Andre typer henvendelser kan også behandles etter samme prosedyre. Det gjelder alle typer tilbakemeldinger som for eksempel:

  • Registrerte avvik
  • «Klage» på bedømmerlag
  • «Klage» på akkrediterte org m.fl

Alle klager på vedtak skal behandles, men hva er et vedtak?

I Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)§2 er vedtak definert slik:

  • a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter)
  • b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer»

For Norsk akkreditering er det rett til å levere akkrediterte resultater, resultater av GLP-inspeksjoner og avgjørelser om innsyn som utgjør de fleste enkeltvedtakene.