Du er her:

Prøving og kalibrering

Akkrediterte laboratorier

Produsere gyldige og pålitelige resultater 

Laboratorier er viktige element i moderne samfunn. Å produsere gyldige og pålitelige resultater er kjernen i laboratorieaktiviteter. Velger laboratoriet de rette testene? Måler laboratoriet riktig? Hvor nøyaktig er svaret man får? Er analysene stabile over tid? Hvordan behandles feil og klager? Er de faglige kommentarene solid fundert?

 

Laboratorier som er akkreditert gir brukerne en sikkerhet for at alle ledd - fra valg av testmetode til testresultat - utøves etter gode rutiner og er godt faglig basert.

Akkreditering av test- og kalibreringslaboratorier utføres mot
standard
NS-EN ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse. 

Følgende vurderes:

 • Upartiskhet
 • Konfidensialitet
 • Tiltak for håndtering av risikoer og muligheter
 • Evne til å produsere presise, nøyaktige analyseresultater
 • Teknisk kompetanse for personalet
 • Gyldighet og hensiktsmessighet av testmetoder
 • Egnethet og vedlikehold av testutstyr, testmiljø
 • Prøvetaking (hvis relevant)
 • Håndtering og transport av analysemateriale
 • Kvalitetssikring av analysedata

Kravene til akkreditering

Kravene til akkreditering innen prøving og kalibrering

Kravene til akkreditering er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025, i tillegg finnes det krav fra ILAC, EA og Norsk akkreditering.

Akkreditering av laboratorier er i utgangspunktet en frivillig ordning. Imidlertid er det krav til å være akkreditert på visse områder. Akkreditering er nødvendig for laboratorier som: 

 • Utfører analyser med tanke på mattrygghet, kvalitet på drikkevann.
 • Driver med produkttesting for å utstede sertifikater for samsvar med kravene i tekniske standarder eller forskrifter.
 • Utfører målinger i forbindelse med miljøovervåkning.
 • Utføre kjemiske og fysiske målinger med tanke på arbeidsmiljøforhold.

 Ønsker du å søke akkreditering kan du lese mer om søknadsprosessen her.

Eksempler på akkrediterte tjenester

Eksempler på områder hvor laboratorier utfører akkrediterte tjenester

Som eksempler hvor laboratorier utfører akkrediterte tjenester kan følgende områder nevnes: 

Mattrygghet/kvalitet på drikkevann

Analyser som hjelper med å unngå eller redusere risikoer for helse både for mennesker og dyr. Rutinekontroll av drikkevann for å sikre vannkvalitet.

Miljø

I denne sektoren utfører laboratorier både rutinemessige tester og avanserte kartlegginger som kan inkludere kjemiske, biologiske, toksikologiske, fysiske, geologiske analyser. Emisjonsmålinger for å kontrollere utslipp f. eks i henhold til krav i utslippstillatelser. Grunn- og sedimentundersøkelser f. eks i forbindelse med mistanke om forurensning.

Antidoping

Kjemiske og rettsmedisinske tester for å sjekke/påvise prestasjonsfremmende stoffer.

Kriminaltekniske analyser 

Kvalitetssikring av laboratorier utfører kriminaltekniske analyser og undersøkelser.

Prøving av elektriske- og elektroniske-deler

Tester på enkelte komponenter eller avanserte utstyr innen telekommunikasjon, transport, el-sikkerhet, belysning og optiske komponenter, utstyr for solcellepaneler og vindmøller.

Materialer, metaller og stål

Mekaniske, fysiske, kjemiske tester, metallografiske undersøkelser for materialer som brukes i industrielle prosesser og forskning.

Tekstiler

Laboratorietester brukes utbredt i tekstil- og lærproduksjonsbedrifter – fra råstoff til ferdigprodukt. Tester kan være kjemiske, mekaniske, mikrobiologiske, tester for å påvise brannsikkerhet eller fravær av skadelig stoffer.

Kalibrering

Påliteligheten til resultater fra testlaboratorier direkte avhenger av måleinstrumentene de bruker. I samsvar med internasjonale krav blir bestemmelse og bekreftelse av de faktiske metrologiske verdier for måleinstrumenter gitt ved kalibrering.

Her finner du oversikt over hvem som er akkreditert. 

Dokumenter og skjema

Vi jobber med en digitalisering av alle våre skjema og dokumenter. Det er derfor begrenset søkefunksjonalitet knyttet til dette.

Her finner du dokumenter for prøving og kalibrering.
Her finner du skjemaer for prøving og kalibrering. 

Her finner du en oversikt over alle våre dokumenter og skjemaer.

Gebyr og kostnader

Betaling for Norsk akkrediterings tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer her om hva en akkreditering koster.

Les mer her om finansering av våre tjenester.

Våre kurs

Norsk akkreditering arrangerer normalt en Akkrediteringsdag årlig og gjennomfører blant annet jevnlig søkerkurs for interessenter. 

Her kan du lese mer om Norsk akkreditering sine kurs og seminarer og melde deg på. 

Vi utvikler også nye kurs, og vil gjerne høre fra deg hvis du har en idé til et kurs vi burde etablere. Meld gjerne din interesse på mail: akkreditert@akkreditert.no.

Kontakt oss

Her er våre kontaktpersoner som jobber med akkreditering innen prøving og kalibrering.

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Rune Tollefsbøl
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 905 65 845

E-post: rto@akkreditert.no

Prosjektkoordinator

Portrettbilde av ansatt
Hilde M. P. Johansen
Prosjektkoordinator seksjon akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 901 07 189

E-post: hpj@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering og GLP

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Seksjonssjef akkreditering

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no