Du er her:

Akkreditering bidrar til trygg mat

Den 9. juni markeres World Accreditation Day over hele verden. Årets tema er mattrygghet og hvordan akkreditering kan bidra til at vi forbrukere får tilgang til trygge matvarer som ikke gjør oss syke.

Bidra til å trygge norsk mat

-Norsk akkreditering bidrar til å trygge norsk mat ved å vurdere kompetansen, utstyr, lokaler og arbeidsmetodikk hos virksomheter som håndterer mat, for å sikre at de utfører sitt arbeid på en måte som tilfredsstiller de kravene som gjelder, forklarer Inger Cecilie Laake, direktør i Norsk akkreditering. 

Dette innebærer at Norsk akkreditering kontrollerer at de som analyserer norsk mat utfører disse analysene på riktig måte. 

-For å få korrekte prøvesvar, for eksempel om maten inneholder salmonella, bør analysen utføres på akkreditert måte. Vi sjekker at de har personell og utstyr som gjør at de får riktig resultat, sier Inger Cecilie Laake.

Betydningen av World Accreditation Day

-For Norsk akkreditering er World Accreditation Day en viktig dag. Det gir oss en anledning til å informere om hva akkreditering er og forklare hvordan akkreditering bidrar til økt matsikkerhet, både i og utenfor Norge, forklarer Laake. 

Og legger til at det også er en god mulighet til å informere generelt om hva akkreditering er, og hvorfor akkreditering er både nyttig og viktig. 

-Vi er jo godt kjent for de ca 250 virksomhetene som er akkreditert av oss, men vi er mindre kjent blant forbrukere og i samfunnet for øvrig, sier Laake. 

Norsk akkreditering skal sikre tillit til varer og tjenester

Norsk akkreditering skal bidra til å trygge varer og tjenester i Norge og er Norges nasjonale akkrediteringsorgan. 

-Når det settes krav om akkreditering så sier man samtidig at kvaliteten på en vare eller en tjeneste er viktig for samfunnet. Vi vurderer kompetansen til virksomheter som ønsker å bli akkreditert, enten de har behov for å dokumentere kompetansen sin overfor norske myndigheter eller for å kunne selge varene eller tjenestene sine internasjonalt, forklarer Laake. 

En slik vurdering skjer opp mot et internasjonalt regelverk som gjelder for den aktuelle type virksomhet. Les mer om Norsk akkreditering her.

Mattilsynet faglig ansvarlig for mattrygghet i Norge

I Norge har vi høy tillit til at maten vi kjøper er trygg. Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger til MattilsynetTrygg mat og drikkevann er helt fundamentalt for at et samfunn skal fungere.

-Tenk en situasjon hvor det motsatte er tilfelle, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling Mat ved Mattilsynets hovedkontor. 

- Med mattrygghet menes at det er god kontroll med produksjonen av næringsmidler slik at mennesker ikke blir syke av å spise maten. Heldigvis har vi et godt regelverk, flinke produsenter og andre aktører som tar matvaretrygghet på det største alvor her i Norge, slår hun fast. Les artikkelen her. 

Hvorfor er internasjonalt samarbeid viktig? 

I Europa har hvert land sitt eget akkrediteringsorgan som arbeider på vegne av myndighetene i sitt land. Disse akkrediteringsorganene samarbeider tett med hverandre på tvers av landegrenser. 

-Et slikt samarbeid skal gjøre det lettere å drive handel med produkter og tjenester på tvers av  landegrenser fordi myndighetene kan være trygge på at disse varene og tjenestene er trygge. Det vil si at de har den kvaliteten de skal ha. Internasjonalt samarbeid sørger også for like krav til virksomheter som ønsker å bli eller er akkreditert, sier Laake.

Samarbeid på tvers av landegrenser

Samarbeidet går ut på å bli enige om hvordan kravene i internasjonale standarder skal forstås. Dette innebærer blant annet hvordan samsvar med disse kravene skal vurderes og hvordan akkrediterte virksomheter skal følges opp.

- De kravene som stilles og måten den enkelte virksomhet vurderes på skal være mest mulig lik slik at konkurranse mellom akkrediterte virksomheter om oppdrag skal skje på mest mulig likt grunnlag. Det vil være behov for noen nasjonale tilpasninger, men målet er at en vare som er testet og akkreditert i et land, også skal aksepteres i andre land som har tilsvarende ordninger for akkreditering, sier Laake. 

Les mer om Norsk akkreditering sitt internasjonale arbeid her.