Du er her:

Mattrygghet - fundamentalt for et samfunn

Tema for årets World Accreditation Day er mattrygghet. Vi har tatt en prat med Mattilsynet om hva mattrygghet er og hvordan de sikrer god kontroll med produksjon av næringsmidler i Norge.

Hva er mattrygghet?

Trygg mat og drikkevann er helt fundamentalt for at et samfunn skal fungere. -Tenk en situasjon hvor det motsatte er tilfelle, sier Karina Kaupang, direktør for avdeling Mat ved Mattilsynets hovedkontor.

- Med mattrygghet menes at det er god kontroll med produksjonen av næringsmidler slik at mennesker ikke blir syke av å spise maten. Heldigvis har vi et godt regelverk, flinke produsenter og andre aktører som tar matvaretrygghet på det største alvor her i Norge, slår hun fast.

Høy tillit til at maten vi kjøper er trygg

I Norge har vi høy tillit til at maten vi kjøper er trygg. Bakgrunnen for denne tryggheten er den jobben blant annet Mattilsynet og Norsk Akkreditering gjør uten at vi forbrukere tenker så mye over det. - Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger til Mattilsynet, forteller Karina Kaupang, men det er matprodusentene, importørene og detaljistene som har ansvaret for at maten de omsetter er trygg. 

Mattilsynet utvikler regelverket på matområdet, og fører tilsyn langs hele verdikjeden. Hva du spiser og drikker påvirkes av alt som har foregått på reisen fra fjord og jord til bord.

-Vår oppgave er å se sammenhengene, overvåke og ha oversikt over tilstanden, være til stede langs hele matkjeden, og mest der risikoen er størst. Vi gjennomfører også over 100 kontroll- og overvåkingsprogrammer årlig for å sikre at mattryggheten blir ivaretatt, sier Kaupang. 

Hvorfor er Norsk Akkreditering viktig for mattrygghet?

-Norsk akkreditering bidrar til å trygge norsk mat ved å vurdere kompetansen, utstyr, lokaler og arbeidsmetodikk hos virksomheter som håndterer mat, forklarer Inger Cecilie Laake, direktør i Norsk akkreditering. Målet er å sikre at de utfører sitt arbeid på en måte som tilfredsstiller de kravene som gjelder. Dette innebærer at Norsk akkreditering kontrollerer at de som analyserer norsk mat utfører disse analysene på riktig måte. 

-For å få korrekte prøvesvar, for eksempel om maten inneholder salmonella, bør analysen utføres på akkreditert måte. Vi sjekker at de har personell og utstyr som gjør at de får riktig resultat, sier direktør, Inger Cecilie Laake.

Les mer om World Accreditation Day og hvordan Norsk Akkreditering er bidragsytere når det gjelder mattrygghet her.

Mattrygghet på tvers av landegrenser

-Mattryggheten i Norge er regulert gjennom flere lover og forskrifter som samsvarer med det regelverket som allerede er i EU, forteller Kaupang. Den viktigste loven her hjemme er Matloven. Norge importerer og eksporterer mye mat, og for å sikre at man er enige om hvordan kravene i internasjonale standarder skal forstås er det viktig med samarbeid på tvers av landegrenser.

- Dette innebærer blant annet hvordan samsvar med disse kravene skal vurderes og hvordan akkrediterte virksomheter skal følges opp, forklarer Laake.

- De kravene som stilles og måten den enkelte virksomhet vurderes på skal være mest mulig lik slik at konkurranse mellom akkrediterte virksomheter om oppdrag skal skje på mest mulig likt grunnlag. Det vil være behov for noen nasjonale tilpasninger, men målet er at en vare som er testet og akkreditert i et land, også skal aksepteres i andre land som har tilsvarende ordninger for akkreditering, sier hun. 

- Mattilsynets oppgave er å forebygge og kontrollere gjennom egnede tiltak, forteller Kaupang.

- Det gjør vi ved å overvåke, analysere og vurdere tilstanden og utviklingen på våre ansvarsområder. I tillegg til å utvikler nasjonalt regelverk deltar vi  i utviklingen av internasjonalt regelverk, særlig gjennom vårt medlemskap i EØS. Mattilsynet bruker også mye ressurser på å  veilede og informere om kravene i regelverket, samt kontrollere og følge opp aktørene langs hele produksjonskjeden, forteller hun.

Er det noe vi som forbrukere bør tenke på når vi handler mat?

- Norske forbrukere skal vite at de er trygge når de går i butikken for å handle matvarer, sier Karina Kaupang. -Samtidig er mattrygghet ferskvare, den må fornyes hver eneste dag. Det er jo lov å bruke luktesans og se om produktet ser ferskt ut, særlig når man handler fisk, grønnsaker og brødvarer, råder Kaupang.