Du er her:

Akkreditering gir tryggere mat!

Forfattere av kronikken:

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

Portrettbilde av ansatt
Tove Kristin Dokka
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Akkreditering gir tryggere mat!

Med mattrygghet menes at det er god kontroll av næringsmidler slik at vi ikke blir syke av å spise maten. I 2019 ble det rapport om over 8000 tilfeller av sykdom knyttet til bakterier, virus og parasitter i mat og drikke. I tillegg kommer potensiell sykdom dersom kjemikalienivået i næringsmidler blir for høyt.

Sikre trygg mat

Hensikten med regelverket i Norge og EU er å sikre grunnleggende trygg mat og forhindre at mat og matproduksjon bidrar til spredning av smitte blant mennesker, dyr og planter. Akkreditering er en uavhengig vurdering av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet, og et viktig verktøy for å sikre at maten vi spiser er trygg.

Produksjon av mat

Vi som forbrukere bør stille krav til kvalitet og mattrygghet, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse. Arbeid knyttet til kvalitet og mattrygghet er i noen grad standardisert med tanke på prøvningsmetoder, matvareemballasje og sporbarhet. Hvorvidt omfanget av hensiktsmessige tredjepartsvurderinger for å sikre hele produksjonsprosessen er tilfredsstillende, er mer diskuterbart. I andre land brukes akkreditering som et verktøy i forbindelse med matproduksjon i mye større grad enn i Norge, blant annet ved å sikre at produksjonsrutiner ivaretar hygienekravene, at maten pakkes under trygge forhold, at emballasjen er god, rett oppbevaring og transport av maten før den overtas av sluttbruker. 

Laboratorieanalyser

Den delen av matproduksjonen som er akkreditert, er laboratorieanalysene. Det er en rekke akkrediterte laboratorier som på stikkprøvebasis analyserer prøver fra mat/drikke og fra produksjonsmiljøet. Hensikten er å forhindre at bedervet eller forurensede næringsmidler havner i min og din lunsj. 

En del av laboratoriene analyserer eksempelvis mat for å påvise Camlybacter. Campylobacter førte til ca. halvparten av alle registrerte smittetilfeller gjennom mat og drikke i 2019. Denne bakterien er normalt å finne hos ville fugler, men også hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fluer. Campylobacteriose gir vanligvis diaré og magesmerter. Laboratorieakkreditering sikrer at personellet som utfører analysene er kompetente og at laboratoriene har gode kontrollregimer for å sikre riktigheten av analysesvaret. Dette medvirker til at antallet som smittes av Campylobacteriose holdes nede.  

I Norge kan vi legge til grunn at akkrediterte analyser gir rett analysesvar. Spørsmålet er likevel om det tas nok prøver fra de rette stedene for sikre trygge næringsmidler. I Norge er det ikke krav om at prøvetakningen av drikkevann skal være akkreditert. Akkreditert prøvetakning stiller krav til plan og metode. Planer for prøvetakning skal baseres på statistiske metoder. Det er sett eksempler i Norge på at forurenset vann kommer til kranen, noe som kunne vært unngått med et tilstrekkelig antall prøvetakningspunkter. En akkreditert prøvetakning ville i enda større grad ha sikret at riktige og relevante prøver ble tatt, og sendt videre til akkreditert analyse. Dette er et ledd i å sikre folks helse.  

Mange av oss drikker vann som ikke er behandlet når vi er på hytta eller i hus med egen brønn. Er vi da beviste på at det tas relevante prøver som blir analysert for uønskede bakterier og kjemikalier?  Og hvis vi gjør det – hvordan vet du at kvaliteten på analysesvaret er god? 

Er vi selvforsynte under kriser?

Utbrudd av Covid-19 har vist at Norge er tjent med å ha tilstrekkelig med kompetanse og utstyr selv. I en tenkt krisesituasjon der Norge må øke graden av selvforsyning vil det bli spørsmål om Norge eksempelvis har nok analysekapasitet. Dette er viktig at vi har robuste nok systemer for å analysere forurenset drikkevann, og at en eventuell friskmelding av drikkevannet skjer så raskt som mulig.

Under Covid-19 har etterspørselen etter akkreditert testing av ansiktsmasker og desinfeksjonsmidler vært høy, og Norge har ikke hatt analysekapasitet nok til å dekke etterspørselen. Det har vært tilfeller der ansiktsmaskene ikke har vært egnet for bruk, noe som kunne vært forhindret ved akkreditert testing i stort nok omfang. 

Hva vil være nødvendig å ha på plass for å sikre mattryggheten i krisesituasjoner? Dette må diskuteres på et nasjonalt plan, og er helt avgjørende for deg og meg.  

Trygg mat angår også deg.

Mer informasjon om World Accreditation Day og mattrygghet:

Les mer om World Accreditation Day og hvordan Norsk Akkreditering er bidragsytere når det gjelder mattrygghet her.

Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger til MattilsynetTrygg mat og drikkevann er helt fundamentalt for at et samfunn skal fungere. Les hele artikkelen her.