Du er her:

NYTEK23

NYTEK23

NYTEK23 er publisert: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-08-22-1484, og trer i kraft 1. januar 2023. Innehavere og vare- og tjenesteprodusenter kan før 1. januar 2024 velge mellom å oppfylle kravene i NYTEK23 eller kravene i NYTEK-forskrift av 16. august 2011.  

Norsk akkreditering forventer at mange av våre akkrediterte virksomheter innen NYTEK ønsker å utvide akkrediteringen sin til å inkludere NYTEK23. NA legger opp til følgende tidsplan for de virksomhetene som ønsker å ha NYTEK23 i sitt akkrediteringsomfang før 1. januar 2023: 

  • Frist for å søke om utvidelse (inkludert tilgjengeliggjøring av dokumentasjon): 10. oktober 2022 

  • Utvidelse bedømmes før 20. november 2022. Bedømmingen vil være stedlig, remote eller en kombinasjon av stedlig og remote. Ledende bedømmer og teknisk bedømmer(e) vil delta på bedømmingen 

  • Tilfredsstillende korrigerende tiltak sendes NA før 10. desember 2022. 

Forutsatt at avvik kan lukkes etter første runde med korrigerende tiltak, vil utvidelsen bli innvilget før 23. desember 2022. Utvidelsene for alle virksomheter som oppfyller kriteriene ovenfor vil bli innvilget samme dag, dvs senest 23. desember 2022. 

Ved søknad om utvidelse av eksisterende akkreditering må følgende dokumenter fylles ut og sendes NA: 

Oppdatert styringssystem, inkl prosedyrer og sjekklister, må tilgjengeliggjøres for NA når det søkes om utvidelse. 

For å lettere kunne planlegge gjennomføringen av bedømmingene mhp NYTEK23, oppfordrer NA de akkrediterte virksomhetene til å indikere hva de planlegger å evt søke om utvidelse for, så raskt som mulig. Det gjøres oppmerksom på at denne informasjonen ikke er forpliktende for de akkrediterte virksomhetene. Indikasjon på planlagt søknadsomfang sendes til nytek@akkreditert.no og merkes med «Indikasjon på planlagt søknadsomfang».