Du er her:

Nyhetsbrev nr 3 Høsten 2021

Nyhetsbrev nr 3 Høsten 2021

 

Vilkår for å være akkreditert

Norsk akkreditering har publisert reviderte Vilkår for å være akkreditert (D00072).  Dokumentet er omstrukturert og oppdatert, og har vært på høring hos akkrediterte virksomheter, innleide bedømmere og NAs fagråd.  

Vilkår for å være akkreditert er et kravdokument som det forventes at alle akkrediterte virksomheter har kjennskap til.

Generelle krav til akkrediterte virksomheter som er endret og/eller tydeliggjort omfatter, men er ikke begrenset til:

- NA kan rapportere brudd på akkrediteringskravene, lover og annet regelverk til relevante
  myndigheter.
- For virksomheter akkreditert etter akkrediteringsstandarder med alternative valg for
  ledelsessystemer, er NAs behov for bedømming av bedømming av dette tydeliggjort
- For betaling av NAs tjenester er det etablert en praksis for endringer eller avbestillinger i de
  tilfeller der arbeid allerede er utført og/eller kostnader er påløpt.
- Ved misbruk av akkrediteringsmerket og henvisning til akkrediterte rapporter/bevis/sertifikater,
  vil NA kreve at mottakere informeres. NA vil vurdere om og eventuelt i hvilket omfang,
  virksomheten skal pålegges å trekke rapporter/bevis/sertifikater fra markedet. Det er den
  akkrediterte virksomhetens ansvar å avdekke omfanget av feilaktig bruk av
  akkrediteringsmerket.
- Gradering av avvik er inkludert i vilkårene (NA dok 55 – Gradering av avvik er trukket tilbake).
- Tydeligere angivelse av krav til suspensjon: En suspensjon vedtas normalt for en periode på
  inntil 1 år. Deretter vil det suspenderte omfanget bli trukket tilbake. En suspensjonsperiode kan
  forlenges dersom det er et spesifikt og grunngitt behov for dette. En aktivitet som ikke kan
  tilbys kunden, kan kun fremkomme av akkrediteringsomfanget som akkreditert i korte perioder,
  og maksimalt i tre måneder.
- Det kan, utfra NAs risikovurderinger, fastsettes 12, 15 eller 20 måneders intervall mellom
  bedømminger
- Digitale bedømminger tas inn som bedømmingsteknikk

I tillegg er områdespesifikke krav endret.  


Tilbaketrukne dokumenter - liste finnes på web

Norsk akkreditering har, etter forespørsler fra akkrediterte virksomheter, etablert en liste (D00763) over tilbaketrukne dokumenter.

Det nevnes samtidig at NA dok 57 veiledning til akkrediteringskravene for mikrobiologiske laboratorier framkommer av listen, men er planlagt republisert mot slutten av året.