Du er her:

Hvordan er det å være teknisk bedømmer?

Hvordan er det å være teknisk bedømmer?
 
Norsk akkreditering bedømmer samsvarsvurderingsorganer innen en lang rekke kompetanseområder. For å bistå i bedømmelsen av virksomheter som søker akkreditering eller som allerede er akkreditert, har vi behov for eksperter. Lars André Dahle er ekspert innen sitt fagområde, og i denne artikkelen deler han sin bakgrunn og forteller hvorfor han ønsker å være teknisk bedømmer. 
 

Hva slags bakgrunn har en ekspert 

Lars André Dahle er i dag førtidspensjonist, men jobber som teknisk bedømmer for Norsk akkreditering (NA). Han er bosatt i Trondheim, men kommer opprinnelig fra Moss. Utdanningen som sivilingeniør i marin teknikk har han fra NTH (I dag NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

På 80- og 90- tallet arbeidet han som forsker og forskningsleder i MARINTEK (Norsk marinteknisk forskningsinstitutt AS). Som han sier, så kom yrkesvalget som følge av daglig utsikt til Moss Verft i oppveksten. Han valgte derfor å bli skipsingeniør og hadde et års praksis på verftet før han dro til Trøndelag for å studere. 

«Dette var i oljealderens spede begynnelse, og avdelingen skiftet navn til Marinteknisk linje før jeg ble uteksaminert. Og mens jeg gikk på NTH ble de fleste verftene rundt Oslofjorden nedlagt. Men jeg trivdes i Trondheim, og valgte etter hvert en karriere som forsker», sier han.

Bygde opp en enhet for havbruksteknologi

«Til å begynne med jobbet jeg med skip og offshore konstruksjoner, men allerede i 1985 ble jeg interessert i den «nye» havbruksnæringen. Næringen hadde mange teknologiske utfordringer, og det var utfordrende og interessant å arbeide med en næring hvor de ansatte hadde et mangfold av faglig bakgrunn. Jeg ble ansvarlig for å bygge opp en enhet for havbruksteknologi (flytende anlegg), en enhet som etter hvert ble innlemmet i SINTEF Ocean», sier Lars André Dahle.

Leder av rømmingskommisjonen

Etter noen år hvor han jobbet med å utvikle strategier og teknologi for tropiske arter i Sørøst-Asia, fortsatte han som forsker, men da som regionsansvarlig for Trøndelag i Norges Forskningsråd. Samtidig ble han oppnevnt av Regjeringen som leder av Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA). Kommisjonen hadde som mål å undersøke rømminger av laks og komme med forslag til fiskerimyndighetene om hvordan man kunne redusere den miljøskadelige rømmingen av fisk fra oppdrettsanleggene.

Da Fiskeridirektoratet bygde opp en egen teknologienhet, var han leder av en ekspertgruppe i som bisto direktoratet med tekniske oppgaver.

Hvorfor ble du teknisk bedømmer for Norsk akkreditering?

«Før jeg ble oppnevnt i Rømmingskommisjonen hadde fiskerimyndighetene i 2004 fastsatt verdens første forskrift som skulle redusere rømming av fisk. Forskriften stilte krav til akkreditering av bedrifter som blant annet skulle utstede produktsertifikat, og dugelighetsbevis (anleggssertifikat). Jeg ble sporet opp av en ledende bedømmer i NA, og jeg kunne ikke la være å takke ja til den utfordringen, sier han entusiastisk.» 

Hva gjør en teknisk bedømmer?

Lars André sier at det i dag er flere krav til akkreditering av selskap i forbindelse med etablering og drift av oppdrettsanlegg. «Jeg er teknisk bedømmer for både gjennomføring av fortøyningsanalyser, utstedelse av produktsertifikat/hovedkomponentbevis og anleggssertifikat i henhold til krav i forskriften og standardene denne henviser til. Dette innebærer bedømming av bedriftenes kompetanse, bruk av forskjellige beregningsprogram, evne til å utforme rapporter i henhold til kravene og gjennomføring av inspeksjoner av nye og brukte komponenter og anlegg," sier han. Han legger også til at det er spennende å følge med på utviklingen og å holde kontakt med forskjellige fagmiljø.

En rivende utvikling i oppdrettsnæringen

Lars André trekker frem at oppdrettsnæringen har vært, og fremdeles er i en rivende utvikling både når det gjelder utvikling og drift av nye anlegg. Samtidig sier han at rømming av fisk blir sett på som et stort miljøproblem i forhold til villfisk. «Å arbeide med dette er både utfordrende og ikke minst meningsfullt, sier han».

Ny forskrift kommer

Lars André har registrert at den tekniske utviklingen har vist at det er behov for en ny teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg. «Jeg har jobbet med den da jeg var tilknyttet Fiskeridirektoratet, og jeg ser fram til at standarden blir fastsatt, sier han optimistisk». Han nevner at det vil komme en ny forskrift innen dette området, og sier han er spent på å se omfanget av eventuelle krav til akkreditering.

Samtidig trekker han frem at det kan være utfordrende med mange aktører som er akkreditert for de forskjellige akkrediteringsomfangene. «Det kan være krevende å behandle alle likt og til samme tid», sier han.

Ser frem til fysiske observasjoner igjen

Pandemien har medført at bedømminger foregår på Teams. Lars André opplever at det er langt mer slitsomt og utfordrende å gjennomføre bedømminger på Teams, enn fysiske bedømminger. «Vi mister noe av kroppsspråket, og bedømming på nett kan fort føre til misforståelser», sier han. Lars André savner de fysiske observasjonene hvor han kommer ut på anlegg inn på verksted.

For å kompensere for mye teoretisk arbeid har Lars André både tegnet og bygd en egen hytte på fjellet samt pusset opp et hus. Når han samtidig er glad i lage mat og gå turer, så er dagene fullbooket og variert.

 

Her kan du lese mer om hvordan du blir teknisk bedømmer for Norsk akkreditering.