Du er her:

Bedømmingsaktivitet gjennomføres i hovedsak digitalt til utgangen av september

Corona

 

Norsk akkreditering har siden 12. mars gjennomført de fleste planlagte bedømminger via digitale møter, og dette har i hovedsak fungert bra. Norsk akkreditering ønsker å gjennomføre oppfølging av våre akkrediterte virksomheter uten å bidra til smittespredning i samfunnet.

 

Det er besluttet at bedømming i hovedsak gjennomføres via digitale møter fram til utgangen av september 

De av dere som skal ha oppfølgings- eller fornyelsesbesøk i denne perioden vil bli kontaktet med hensyn på å vurdere mulighetene for å gjennomføre bedømmelsene via digitale møter. Innsending av dokumentasjon i forkant av bedømmingen er uendret, samtidig som virksomhetene må forberede framvisning av relevante registreringer under den digitale bedømmingen. 

I noen enkelttilfeller vil stedlig bedømming kunne vurderes, og gjennomføres dersom dette aksepteres av alle parter.

Muligheten for gjennomføring av førstegangsbedømming for nye søkere, vurderes individuelt. Norsk akkreditering tar kontakt med søkeren i hvert enkelt tilfelle.  

Bakgrunnen for beslutningen er å følge myndighetenes anbefalinger om å unngå reiser med kollektivtransport (herunder fly), anbefaling om å opprettholde avstand til hverandre, samt hensyn til egne og våre kunders ansatte.

 

Ivaretakelsen av krav i akkrediteringsstandarden

Norsk akkreditering får en del spørsmål knyttet til ivaretakelsen av enkelte av kravene i akkrediteringsstandardene. Det er ikke mulig å søke om dispensjon fra et eller flere krav i akkrediteringsstandardene, samtidig som organisasjoner har mulighet til å gjøre hensiktsmessige vurderinger og tiltak innenfor rammen av akkreditering.

Intern revisjon er et krav i alle akkrediteringsstandardene

Det kreves at det er utarbeidet et program/en plan for intern revisjon. Av ulike årsaker melder noen akkrediterte virksomheter at intern revisjon ikke blir gjennomført. Norsk akkreditering forventer at det ved bedømming foreligger vurderinger knyttet til risikoen ved å flytte og/eller nedskalere omfanget av revisjonene, samt en fastsettelse av når disse eventuelt kan gjennomføres. 

Kalibrering av utstyr er relevant i flere akkrediteringsstandarder

Norsk akkreditering er informert om at i noen tilfeller utføres ikke ønsket kalibrering i lokalene til akkrediterte virksomheter. Dette er knyttet til bedrifters behov for å minimere kontakt mellom egne ansatte og esterne ansatte. Norsk akkreditering forventer at manglende opprettholdelse av kalibreringsintervall avviksbehandles, og at det settes inn relevante tiltak for å sikre at manglende kalibrering ikke påvirker resultatet av analysen/inspeksjonen.  

Sammenliknede laboratorieprøving (SLP) er et krav for laboratorier

Norsk akkreditering er informert om at enkelte leverandører av SLP programmer ikke sender ut prøver i nåværende situasjon. Minimumskravet i laboratoriestandardene er å lage et hensiktsmessig program for SLP, der hyppighet og omfang er besluttet på grunnlag av en vurdering. Når det ikke er mulig å opprettholde planlagt program, avviksbehandles dette, relevante risikoer diskuteres og eventuelt relevante tiltak sette inn for å sikre kvaliteten. Norsk akkreditering forventer at det er vurdert hvorvidt andre kontroller kan benyttes (eks økt bruk av interne kontroller) for å sikre at analysesvarene er riktige.