Du er her:

Nyhetsbrev høsten 2021

Nyhetsbrev høsten 2021

Ny gebyrforskrift trådte i kraft 1. august.

Nærings- og fiskeridepartementet har med hjemmel i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 3 tredje ledd, fastsatt ny forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften trådte i kraft 01.08.2021. Fra samme tidspunkt ble forskrift 1. juli 2013 nr. 821 om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester opphevet.
Ny forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester er gjeldende fra 1 august 2021.

Mulighet for kursdeltakelse og deltakelse på akkrediteringsdagene.

Norsk akkreditering gjennomførte digitale kurs vårene 2021 med gode tilbakemeldinger. NA viderefører digitale kurs på grunnlag av tilbakemeldingene, og ønsker dere velkomne til kurs via MS Teams. Her finner du høstens kursprogram.

Det vil ikke blir arrangert en stedlig akkrediteringsdag i 2021. Den tradisjonelle akkrediteringsdagen er delt opp i flere mer fagspesifikke dager som gjennomføres digitalt. Program for dagene og mulighet for påmelding finnes på kurslenke angitt over.

Bedømmingsaktivitet siste del av 2021.

Norsk akkreditering (NA) har siden 12. mars 2020 gjennomført de fleste bedømminger via digitale møter. Når samfunnet nå reduserer smitteverntiltakene, vil dette åpne for at flere bedømminger kan gjøres stedlig hos de akkrediterte virksomhetene.

NAs policy for digital bedømming fastslår at førstegangsbesøk og fornyelsesbesøk i hovedsak skal utføres som stedlig besøk, med mindre det finnes særlige grunner for ikke å gjøre det. For andre bedømmingsaktiviteter vil NA i hvert enkelt tilfelle vurdere hvorvidt digital bedømming er en hensiktsmessig for hele eller deler av bedømmingen. NA vurderer videre hvordan digital bedømming kan anvendes ved utarbeidelse av besøksprogram for hele akkrediteringsperioden. På generelt grunnlag skal ikke samme organisasjon bedømmes digitalt ved to påfølgende bedømminger.
Tilpasninger til pandemisituasjonen vil siste halvdel av 2021 være:

  • Fram til uke 41 vil digitale bedømminger gjennomføres i økende grad. Bedømmingen vil gjennomføres digitalt dersom dette er et behov framsatt av den akkrediterte virksomheten og/eller bedømmerlaget. NA vil avtale dette enkeltvis med hver enkelt virksomhet.
  • Fra uke 41 vil det i hovedsak gjennomføres stedlige bedømminger for virksomheter lokalisert i Norge dersom de nasjonale og lokale forskriftene tillater dette.
  • Bedømmere bosatt utenfor Norge gjennomfører i hovedsak digital bedømming fram til utgangen av 2021.

Digitale bedømminger.

Det er NAs generelle inntrykk at mye har fungert godt med digitale bedømminger. Som nevnt ovenfor er digitale bedømminger noe NA ønsker å implementere som en naturlig del av bedømmingsaktivitetene i en akkrediteringsperiode. I den forbindelse ønsker en tilbakemelding om hvordan digital bedømming har fungert for dere. Vi har laget noen få spørsmål vi ønsker deres tilbakemelding på.

Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter.

Norsk akkreditering har publisert et kravdokument (D00880) knyttet til Krav til bruk av videoopptak for demonstrasjon av akkrediterte aktiviteter. Norsk akkreditering oppfordrer alle akkrediterte virksomheter til å se på relevansen for egen organisasjon, og eventuelt ta kontakt med ledende bedømmer for avklaringer.