Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 007

SINTEF AS

SINTEF Community

Postboks 124 Blindern,
0314 Oslo

Telefon: Tlf. 40 00 51 00
E-post: steinar.nilsen@sintef.no
Hjemmeside: https://www.sintef.no/community/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Community Forskningsveien 3b
0373 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Sanitærprodukter
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Styrke/stivhet, mekanikk Lyd/ akustikk Bestandighet, levetid Strømningstekniskk Inneklima, HMS Kjemiske analyser
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Ikke-harmoniserte europeiske standarder (EN), oppdatert oversikt over relevante tekniske spesifikasjoner finne hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
1/ Prefabrikerte betong- og lettbetongprodukter 2/ Vinduer, dører, porter, skodder og bygningsbeslag 3/ Membraner til tetting mot vann-, fukt- og dampgjennomgang 4/ Isolasjonsprodukter. Sammensatte isolasjonssystemer 7/ Gipsbaserte produkter 8/ Geotekstiler, geomembraner og tilhørende produkter 9/ Fasadesystemer og kledninger 10/ Fastmontert brannslokkingsutstyr 11/ Sanitærprodukter 13/ Trebaserte konstruksjonsprodukter og –elementer 14/ Trebaserte plater 16/ Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner 17/ Mur og murverksprodukter 18/ Produkter til avløps- og overflatevann 19/ Golvprodukter 20/ Metallbaserte konstruksjonsprodukter 21/ Vegg- og himlingsoverflater. Innvendige veggsystemer 22/ Taktekning, takvinduer, systemer og supplerende takprodukter 24/ Tilslags- og fyllmaterialer 26/ Tilsetningsprodukter til betong og mørtel 28/Rør, beholdere og produkter uten kontakt med drikkevann 29/ Byggevarer i kontakt med drikkevann 30/ Glass- og glassprodukter 32/ Fugetettingsprodukter 33/ Festemidler 34/ Sammensatte byggesystemer, prefabrikerte bygningselementer og –moduler 35/ Produkter til hindring og begrensning av brannspredning
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Harmoniserte standarder og andre tekniske spesifikasjoner (ETAG, EAD) under forordning 305/2011/ECC, oppdatert oversikt over relevante tekniske spesifikasjoner finne hos organisasjonen
Produkter/Normativt dok.
NKB produktregler 4, 9, 13, 17
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sanitærprodukter
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
FOR-2011-12-06-1359
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften)
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Stiger og stilaser - midlertidig utstyr for tilkomst og utførelse av arbeid på tak og fasade