Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

GLP 009

Baker Hughes Norge AS

Baker Hughes Norge
Environmental Services Group Norway – ESGN-laboratory
Postboks 222
N-4098 Tananger

Telefon: Tlf. 51 71 75 00 Faks. 51 87 52 00
E-post: inger-lisa.andersen@bakerhughes.com
Hjemmeside: http://BEKREFTELSE

på overholdelse av OECD's prinsipper for God laboratoriepraksis (GLP) i henhold til EUs Parlaments - og Rådsdirektiv 2004/10/EC Laboratorieinspeksjon og revisjon av forsøk er gjennomført hos:

Baker Hughes Norge AS

økotoksikologisk laboratorium
Produktgruppe
Ekspertiseområder
Produktgruppe
Industrikjemikalier
Ekspertiseområder
Økotoksikologiske undersøkelser på akvatiske og terrestriske organismer
Produktgruppe
Industrikjemikalier
Ekspertiseområder
Undersøkelser vedrørende stoffers oppførsel i vann, jord og luft; bioakkumulasjon; bionedbrytning


Dato for besøket: 25, 26 og 27.10.2016
Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning.

Registreringsnummer: GLP 009
Neste ordinære GLP-inspeksjon vil finne sted innen 2 år og 6 måneder.