Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

ETS 003

Ernst & Young AS

Postboks 1156 Sentrum
0107 Oslo

Telefon: 24002400
E-post: haavard.sorheim@no.ey.com
Hjemmeside: https://www.ey.com/no/no/home
Verifikasjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 14065:2013
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ernst & Young AS
Dronning Eufemias gate 6A
0191 Oslo


Merknad: Organisasjonen er akkreditert for klimagassverifikasjon i henhold til: - Kommisjonens forordning (EU) 601/2012 fra 21. juni 2012 om overvåkning og rapportering av klimagassutslipp i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EC. - Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/331 fra 19. desember 2018 om verifikasjon av grunnlag for tildeling av vederlagsfrie kvoter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EC. Akkreditert verifikasjon er iht kommisjonens implementerende forordning (EU) 2018/2067 fra 19 desember 2018 om verifisering av data og akkreditering av verifikatør i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EC, og er begrenset til følgende aktiviteter i henhold til Anneks I i Kommisjonens forordning (EU) 2018/2067


Kode
Aktivitet
Kode
1a
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg hvor det utelukkende brukes kommersielle standardbrensler som definert i forordning (EU) nr. 601/2012, eller hvor det brukes naturgass ved anlegg i kategori A eller B
Kode
1b
Aktivitet
Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger
Kode
2
Aktivitet
Raffinering av mineralolje
Kode
8
Aktivitet
Produksjon av karbonstøv Produksjon av ammoniakk Produksjon av organiske kjemikalier i bulk ved krakking, reformering, delvis eller full oksidasjon eller ved lignende prosesser Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidasjon Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3)
Kode
10
Aktivitet
Fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EC, for transport og geologisk lagring på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF Transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF
Kode
11
Aktivitet
Geologisk lagring av klimagasser på et tillatt lagringssted i henhold til direktiv 2009/31/EF
Kode
98
Aktivitet
Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF
Kode
8*
Aktivitet
*begrenset til: Produksjon av metanol