Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 303

Aqua Kompetanse AS

Miljø avdeling

Storlavika 7
7770 Flatanger

Telefon: 74 28 84 30
E-post: oystein@aqua-kompetanse.no
Hjemmeside: http://aqua-kompetanse.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. Lauvsnes, inkludert prøvetakningspersonell med ulik geografisk plassering Storlavika 7
7770 FlatangerPermanent laboratorium
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøgifter i sediment
Referansestandard
Veileder M608:2016
Intern metode identitet
ID196
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Biologisk og kjemisk karakterisering
Referansestandard
Veileder 02:2013 - revidert 2015
Intern metode identitet
ID196
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Klassifisering av miljøkvaliteter i fjorder og kystfarvann
Referansestandard
SFT 97:03
Intern metode identitet
ID196
Merknad
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
Vurdering av miljøforhold ved marine matfiskanlegg
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
ID196, ID495
Merknad
Miljøovervåking av oppdrettsanlegg
Prøvetaking i felt
P3003 Prøvetaking bunnsediment
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Marine bløtbunnsedimenter
Parameter
Til sublitoral marin bløtbunnsfauna
Referansestandard
NS-EN ISO 16665
Intern metode identitet
ID495
Merknad
Metode basert på prøvetaking med grab eller kjerneprøvetaker
Objekt
Marine bunnsedimenter
Parameter
For kjemiske og fysiske analyser
Referansestandard
NS-EN ISO 5667-19
Intern metode identitet
ID495
Merknad
Objekt
Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
Parameter
Til kjemisk, sensorisk, geologisk og biologisk prøving
Referansestandard
NS 9410
Intern metode identitet
ID495
Merknad
B- og C undersøkelser