Standarden for organisering og styring av akkrediteringsorgan, ISO/IEC 17011, stiller krav til effektiv involvering av interesserte parter. For å ivareta dette har NA etablert et Fagråd.

Formålet med Fagrådet

Fagrådet skal være en rådgivende for Norsk akkreditering innen;

  • Drift av eksisterende akkrediteringsordninger
  • Utvikling av nye akkrediteringsordninger
  • Kommunikasjon og promotering av akkreditering som et virkemiddel for å dokumentere kompetanse

Oppgaver

Fagrådet skal;

  • Presentere synspunkt fra eksisterende kunder og andre interessenter om praktisering av ordningene, med sikte på kontinuerlig forbedring av tilbudene
  • Bidra til langsiktig utvikling av NA gjennom invovlering i strategisk arbeid
  • Bidra til utvikling av nye akkrediteringsordninger
  • Bidra til kommunikasjon og markedsføring av akkreditering som et verktøy som skal brukes av myndigheter og andre parter som har behov for kvalifiserte tjenester
  • Presentere synspunkter på økonomiske prioriteringer og mulige risikoforhold for NA
  • Informere NA om viktige praksiserfaringer innen ulike sektorer og faglige områder som medlemmene representerer

Sammensetning

NA utpeker medlemmer til fagrådet.

Sammensetningen av fagrådet skal representere ulike interessenter innen akkredidteringsområdet. Det skal ikke være noen dominerende parter.

Fagrådet skal reflektere nasjonale mål for likestilling og balanse blant medlemmene i rådgivende statlige organer. Hvert kjønn skal som minimum ha representasjon på minst 25 %.

Intereserte parter kan nominere medlemmer til NAs fagråd.

NA er sekretariat for Fagrådet som møtes to ganger pr år. Det utpekes en arbeidsgruppe bestående av tre personer fra Fagrådet som utgjør arbeidssgruppen. En av disse leder møtene og er bindeledd mellom Fagrådet og NA. Arbeidsgruppen bidrar til forberedelser av møter og konklusjoner.

Pr 1.1.2019 er følgende medlemmer av Fagrådet:

Magne Kalstad, Adm dir Heiskontrollen, leder av Fagrådet

Helena Vogl, Kvalitetssjef Nemko

Steinar van der Meer, Sjefsingeniør DSB

Cecilie Kristiansen, Seksjonssjef Miljødirektoratet

Janneke Solem, Avd dir DIBK

Tore Jeppe Sørhaug, Tilsynsleder Arbeidstilsynet

Arild Bruun, Revisjonsleder Jernbanetilsynet

Tor Bringsverd, Seksjonssjef NKOM

Hans Arne Frøystein, Avdelingsdirektør Justervesenet

Trond Michael Andersen, Avd dir Vegdirektoratet

Berit Sørset, Fagsjef Norsk industri

Anne Kristoffersen, Dir internasjonale relasjoner Standard Norge