Krav til miljøkontrollørar (og for organisasjonar som skal delta) er gitte i sjølve EMAS forordninga.

Den offisielle norske omsetjinga av forordningsteksten finst på www.lovdata.no.

Krav til miljøkontrollørar er omtalt i forordninga sin Artikkel 4 Akkrediteringsordning og i vedlegg V (Akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollørane samt oppgåvene deira). Miljøkontrollørane må elles ha kjennskap til heile forordningsteksten m/vedlegg for å kunne utføre aktiviteten sin.

 

EU Kommisjonen har vidare vedteke i alt 8 rettleiingsdokument til EMAS forordninga. Desse er ikkje omsette til norsk, men dei kan finnast på alle EU-språk på europa.eu

Desse dokumenta er ikkje berre nyttige. I stor grad er dei nødvendig for ei korrekt utøving av funksjonen som miljøkontrollør. Dei 8 dokumenta er gitte delvis som Commission Decission (3 dokument) og Commission Recommendation (5 dokument):

 

Commission Decission:

  • Guidance on the entity suitable for registration to EMAS 
  • Guidance on verification, validation and audit frequency 
  • Guidance document on the use of the EMAS logo

Commission Recommendation:

  • Guidance on the EMAS environment statement
  • Guidance on employee participation within the framework of EMAS
  • Guidance on the identification of environmental aspects and assessment of their significance
  • Guidance to verifiers on the verification of small and medium sized enterprices (SMEs). Particularly small and micro businesses
  • Commission Recommendation on environmental performance indicators