Du er her:

Åpenhet og offentlighet

Nærings- og fiskeridepartementet

Overordnet organ for Norsk akkreditering er Nærings- og fiskeridepartementet. 

Klageinstans for enkeltvedtak om innsyn er Nærings- og fiskeridepartementet, jfr. forvaltningsloven §28 første ledd.

Norsk akkreditering skal legge til rette for åpen  forvaltning i samsvar med formålet med Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova). 

Norsk akkreditering som forvaltningsorgan er underlagt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av februar 1967 nr 10 (forvaltningsloven).

Det betyr at en part i saker vi behandler har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. forvaltningsloven §18 første ledd.

Det betyr også at alle har rett til insyn i mange av våre dokumenter, journaler og lignende register, jfr Offentleglova § 3

Hva kan du få innsyn i?

Hovedregelen i offentleglovas §3 er at alle har rett til innsyn i alle saksdokumenter, journaler og registre i organet.

En part har særskilt rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i forvaltningsloven §§ 18 til 19, jfr. forvaltningsloven § 18 første ledd.

Enhver som er registrert i Norsk akkrediterings ulike registre har rett til å kreve innsyn i informasjon, som for eksempel formål med registret, beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som er registrert m.m. jfr. personopplysningsloven § 18 første og annet ledd.

Hva kan ikke gis innsyn i?

Opplysninger som er underlagte taushetsplikt i lov eller i medhold av lov, er unntatt fra innsyn, jfr. offentleglova § 3 første ledd, jfr. forvaltningslovens § 13 første ledd kule punkt 1 og 2.

Slike opplysninger kan være:

  1. noens personlige forhold, eller
  2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Norsk akkreditering vurderer alle dokumenter med hensyn til merinnsyn. Dette vil si at innholdet i hvert enkelt dokument vurderes og det gis innsyn i deler som kan gis innsyn i.

Taushetsplikt ved varsling

Norsk akkreditering er en offentlig myndighet. Det betyr at våre ansatte har taushetsplikt om varsleres identitet i forbindelse med varsling om kritikkverdige forhold.

Hvordan kan jeg be om innsyn?

Norsk akkreditering publiserer postjournaler på Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) som er ien nnsynstjeneste i offentlige dokumenter.

Krav om innsyn kan sende ved å gå til nettsiden: https://einnsyn.no 

Norsk akkreditering mottar og registrerer  også andre krav om innsyn. Dette kan være muntlig eller andre innsynsbegjæringer rettet direkte til oss.

Koster det å kreve innsyn?

Innsyn er i utgangspunktet gratis, men offentleglova åpner for betaling, jfr. offentleglova §8.

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) §4 åpner for betaling når innsynskrav er på mer enn 100 sider. Dette kan medføre fakturering på 1 kr per A4 ark utover 100, samt porto.

Norsk akkreditering har per dagsdato ikke krevd betaling for innsyn, men dette vurderes individuelt for hvert krav.

Norsk akkreditering krever ikke betaling for innsyn i personenes egne personopplysninger, jfr. personopplysningsloven § 17.