Skjemaer

Skjemaer for prøving og kalibrering

 1. 17025:2017 GAP

  Gyldig fra: 09.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00616

  Merknader

  Dette skjemaet skal fylles ut av alle organisasjoner som er akkreditert etter ISO/IEC 17025:2005 og som ønsker å bli bedømt etter ISO/IEC 17025:2017 ved neste kommende bedømming fra NA. Utfylt skjema sendes til Norsk akkreditering i forbindelse med innsending av dokumentasjon i henhold til Vilkår for å være akkreditert punkt 16.

  Last ned Last ned dok00616.xlsx
 2. NA-S20a: Søknad om akkreditering/utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 8.02
  ID: dok00315

  NA-S20a: Søknad om akkreditering/ utvidelse av akkreditering for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner (ISO 17025)

  Merknader

  Mindre endring i formuleringer

  Last ned Last ned dok00315.docx
 3. NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Gyldig fra: 13.12.2010
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00283

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Dokumentinformasjon er lagt satt inn i regneark.

  Last ned Last ned dok00283.xlsx
 4. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017

  Gyldig fra: 30.10.2018
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00618

  Samsvarsmatrise for ISO(IEC 17025:2017 er revidert. Det er tydeliggjort i matrisen at lokalisering i KS-dokumentasjonen må oppgis for 8.2-8.9 uavhengig av om det er valgt alternativ A eller B.

  Merknader

  Lagt inn presisering om at de som bruker alternativ B også må oppgi henvisninger til standardens kap 8

  Last ned Last ned dok00618.doc
 5. Samsvarsmatrise for ISO/IEC 17025:2017(E)

  Gyldig fra: 19.12.2017
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00553

  Merknader

  Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut av organisasjoner som søker om, ønsker å opprettholde og eller fornye sin akkreditering. Samsvarsmatrisen dekker kravene i ISO/IEC 17025:2017(E)*. * Engelsk versjon. Standarden er ikke oversatt til norsk.

  Last ned Last ned dok00553.docx
 6. Søknad om akkreditering/ utviding av akkreditering for laboratorium - Nynorsk (NA-S20a-n)

  Gyldig fra: 19.04.2016
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00371

  Ny-norsk

  Merknader

  Mindre endringer i formuleringer

  Last ned Last ned dok00371.docx
 7. Søknadsomfang, kalibreringslaboratorier NS-EN ISO 17025 (NA-S18)

  Gyldig fra: 21.11.2017
  Revisjonsnummer: 4.01
  ID: dok00314

  NA-S18: Prosedyreoversikt for kalibreringslaboratorier. Fylles ut dersom søker har flere kritiske lokaliteter som utfører nøkkelaktiviteter.  Med nøkkelaktiviteter menes en eller flere av følgende: Utarbeidelse av tilbud/kontrakt, godkjennelse av styrende dokumenter, kvalifisering av personell, utførelse av kalibrering, godkjenning av kalibreringsbevis.  Dersom det er ulike kalibreringer på det ulike lokasjoner må dette spesifiseres.

  Merknader

  Satt inn en liten endring som gjør at NA ikke krever en ny side per fagområde for å unngå unønvendig merarbeid og dokumentasjon når flere fagområder ligger spredt over mange ulike dokumenter. satt også inn referanse til IEC

  Last ned Last ned dok00314.docx
 8. Søknadsomfang, prøvetaking (ISO 17025) (NA-S5b)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00284

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00284.doc
 9. Søknadsomfang, prøving NS EN ISO 17025 (NA-S5)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 7.02
  ID: dok00281

  NA-S5: Søknadsomfang, prøving (ISO 17025)

  Merknader

  Ingen andre endringer i innhold i denne versjonen enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00281.docx