Dokumenter

Akkrediteringsvarlig for medisinske laboratorier

Portrettbilde av ansatt
Beate Brekke Hellerud
Seksjonssjef akkreditering og GLP

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 924 27 546

E-post: bbh@akkreditert.no

NA-dokumenter for medisinske laboratorier

 1. Akkreditering av prøvetaking

  Gyldig fra: 02.01.2018
  Revisjonsnummer: 6.02
  ID: dok00076

  Merknader

  På grunn av teknisk feil i versjon 6.00 og 6.01 ble dokumentet oppdatert. Det er ikke foretatt endringer i innhold i versjon 6.02. Formålet med dette dokumentet er å gi en veiledning for organisasjon som ønsker å akkreditere prøvetakingsvirksomhet og feltprøvetaking. Veiledningen bygger på kravene som er beskrevet i NS-EN ISO/IEC 17025:2005.

  Last ned Last ned dok00076.doc
 2. EA-4/02 M: 2013 Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration

  Gyldig fra: 18.10.2013
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00532

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med ILAC P14 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00532.pdf
 3. Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester (NA Dok. 15) / Directive for accreditation fees (NA Doc 15)

  Gyldig fra: 09.07.2015
  Revisjonsnummer: 19.02
  ID: dok00069

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. / This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Merknader

  Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. Dokumentet beskriver gebyrene som er knyttet til tjenester fra Norsk akkreditering. This document describes the fees associated with services provided by Norwegian Accreditation

  Last ned Last ned dok00069.pdf
 4. Gradering av avvik (NA Dok. 55)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 3.00
  ID: dok00090

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Merknader

  Dette dokumentet beskriver den måten Norsk akkreditering graderer avvik på. Noen eksempler på de ulike graderingene er gitt.

  Last ned Last ned dok00090.pdf
 5. ILAC-P14:01/2013 Uncertainty in Calibration

  Gyldig fra: 24.11.2013
  Revisjonsnummer: 1.00
  ID: dok00533

  Merknader

  Nytt dokumentet som sammen med EA-4/02 erstatter tdiligere NA Dok 52 som er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017.

  Last ned Last ned dok00533.pdf
 6. Krav til bruk av fleksibel akkreditering

  Gyldig fra: 03.04.2020
  Revisjonsnummer: 4.01
  ID: dok00085

  Formålet med dette dokumentet er å beskrive NAs ordning med fleksibel akkreditering, og å gi veiledning til akkrediterte virksomheter som ønsker å få innvilget denne type akkreditering.

  Merknader

  Kravdokumentet er omskrevet i sin helhet fra versjon 3.0, der de viktigste endringene er: - Omfatter fleksibel akkreditering brukt av laboratorier, SLP-leverandører, inspeksjonsorgan og sertifiseringsorgan. - Valideringsansvarlig personell godkjennes ikke lenger av Norsk akkreditering - Ny policy for endringer i referansestandard - Høyere detaljeringsgrad - Inneholder krav til NAs bedømmelse av akkrediterte virksomheter som er innvilget, eller søker om, fleksibel akkreditering Dato for ikraftsettelse er samme dagen som dokumentet er godkjent (03.04.2020). Implementering hos akkrediterte virksomheter vil bli bedømt etter 16 april 2020.

  Last ned Last ned dok00085.pdf
 7. Krav til kalibrering og kontroll av termometre for akkrediterte laboratorier/Traceability requirements of the temperature measurement for accredited laboratories (NA Dok. 26b)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.01
  ID: dok00075

  NA dok 26b Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av termometre som brukes ved akkrediterte laboratorier.   This document describes the requirements for traceability of temperature measurements in support of calibration and testing activities using specifically instruments.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00075.pdf
 8. Krav til kalibrering og kontroll av vekter for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok. 26a)/Requirements for calibration and control of balances in accredited testing laboratories (NA Doc. 26a)

  Gyldig fra: 21.03.2017
  Revisjonsnummer: 4.04
  ID: dok00074

  NA dok 26a Dette dokumentet beskriver de krav som gjelder til kalibrering og kontroll av vekter som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. This document provides specific requirements for accredited testing laboratories on calibration and/or control of their balances. Endringer i denne versjonen/changes in this version: Formelen for sammenhengen mellom reell masse og konvensjonell masse i pkt. 5 manglet og er satt inn. The formula for the relationship between the real mass and conventional mass in chap. 5 was missing and is inserted.

  Merknader

  Referanser til tidligere NA Dok 52 er endret til EA-4/02 og ILAC P14. References to the former NA Doc 52 is changed to EA-4/02 and ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00074.pdf
 9. Krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr for akkrediterte prøvingslaboratorier (NA Dok 26C)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00064

  NA dok 26 c Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier.

  Merknader

  Dette dokumentet angir krav til kalibrering og kontroll av volumetrisk utstyr som brukes ved akkrediterte prøvingslaboratorier. Ingen andre endringer i innhold denne versjon enn tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00064.pdf
 10. NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi

  Gyldig fra: 26.09.2016
  Revisjonsnummer: 1.02
  ID: dok00082

  NA dok 48a Dette dokumentet gir retningslinjer for klinisk-kjemiske laboratorier ved tolkning og implementering av en del sentrale akkrediteringskrav i NS-EN ISO/IEC 17025

  Merknader

  Lenke til Norsk forbund for klinisk kjemi nevnt i referanse Nr. 1 under pkt. 8..5 er fjernet. Ingen andre endringer er foretatt.

  Last ned Last ned dok00082.pdf
 11. NA Dok. nr. 48c: Patologi

  Gyldig fra: 10.10.2014
  Revisjonsnummer: 1.01
  ID: dok00084

  48c Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier ved tolkning og implementering av sentrale tekniske akkrediteringskrav i NS-EN ISO 15189 ”Medisinske laboratorier – Særskilte krav til kvalitet og kompetanse”. Dokumentet kan også brukes som veiledning for patologilaboratorier som ønsker å bli akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 ”Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse”.

  Merknader

  Endret formatering, men ikke innhold. Rettet opp feil ved sidetall. Satt inn dokument ID.

  Last ned Last ned dok00084.pdf
 12. NA-S10m: Sjekkliste for medisinske laboratorier (NS-EN ISO 15189:2012)

  Gyldig fra: 16.12.2013
  Revisjonsnummer: 2.00
  ID: dok00303

  NA-S10m: Sjekkliste for medisinske laboratorier (NS-EN ISO 15189:2012)

  Merknader

  Sjekklisten er tilpasset NS-EN ISO 15189:2012

  Last ned Last ned dok00303.docx
 13. Områdeinndeling for kalibreringslaboratorier, prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP arrangører/Technical areas for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers (NA Dok. 24a)

  Gyldig fra: 16.04.2016
  Revisjonsnummer: 5.00
  ID: dok00070

  Merknader

  Dette dokumentet skal sikre en harmonisert beskrivelse av akkrediteringsomfanget for kalibreringslaboratorier/ prøvingslaboratorier, medisinske laboratorier og SLP-arrangører som er akkreditert etter henholdsvis NS-EN ISO/IEC 17025, NS-EN ISO 15189 og NS-EN ISO/IEC 17043. This document shall ensure a harmonized description of accredited scopes for calibration laboratories, test laboratories, medical laboratories and PT-providers, which are accredited according to NS-EN ISO 17025 NS-EN ISO 15189 and NS-EN ISO/IEC 17043 Endret heading, rettet i formattering og fonter, ordnet overskrifter og innholdsfortegnelse. La til referanse. Modified header, corrected formatting and fonts, arranged headings and table of contents. Added references.

  Last ned Last ned dok00070.docx
 14. RT-PCR testing (food, feed & water) Guidance for Technical Assessors (NA Doc 62)

  Gyldig fra: 18.04.2016
  Revisjonsnummer: 2.06
  ID: dok00387

  This document is a guide to the requirements of relevant subjects required standards and reference between the requirements of ISO 17025 and the requirements of the technical standards.

  Merknader

  Endret fra NA Doc til NA Dok for bedre søkbarhet etter dokumentet på nettsiden

  Last ned Last ned dok00387.pdf
 15. Vedlegg 1 til NA Dok 14: Vilkår for bruk av Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkrediteringAnnex 1 to the NA Dok 14: Terms for Use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation mark and for references to ac

  Gyldig fra: 03.06.2016
  Revisjonsnummer: 6.00
  ID: dok00068

  NA dok 14 vedlegg 1

  Merknader

  Kun tilpasninger til automatisk publisering på nett.

  Last ned Last ned dok00068.pdf
 16. Veiledning for organisasjoner som søker om akkreditering/ Guidance for organizations applying accreditation (NA Dok. 4)

  Gyldig fra: 03.06.2016
  Revisjonsnummer: 8.01
  ID: dok00065

  Dette dokumentet gir søkeren informasjon om saksgangen ved akkreditering og noen av de forpliktelser som følger av akkreditering. This document provides information to applicants about procedure related to handling of application for accreditation and some of the obligations on account of accreditation

  Merknader

  Norsk og engelsk versjon er slått sammen. Det er endret tittel, heading, små skrivefeil, kapitteloverskrifter, innholdsfortegnelse. Det er satt inn noen nye referanser. Norwegian and English versions are merged. There are changes in the title, heading, small typing errors, chapter headings, table of contents, There are inserted some new references

  Last ned Last ned dok00065.pdf
 17. Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner/Guidance to the accreditation conditions for laboratories (ISO/IEC 17025) (NA Dok. 9)

  Gyldig fra: 28.04.2016
  Revisjonsnummer: 7.01
  ID: dok00066

  NA dok 9 Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Merknader

  Dette dokumentet gir veiledning til vilkårene for akkreditering av laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner slik disse er angitt i akkrediteringsstandarden NS-EN ISO/IEC 17025:2005. Deler av denne veiledningen vil også være relevant for SLP-arrangører som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17043:2010. This document gives guidance to the conditions for accreditation of laboratories and organizations performing sampling stated in the accreditation standard ISO/IEC 17025:2005. Part of this guidance document will also be relevant for PT-providers accredited according to ISO/IEC 17043:20010

  Last ned Last ned dok00066.pdf
 18. Vilkår for bruk av Norsk akkrediterings logo i akkrediteringsmerker og for henvisning til akkreditering og god laboratoriepraksis (GLP)Terms for use of Norwegian Accreditation's logo in accreditation marks and for references to accreditation andGLP

  Gyldig fra: 23.03.2016
  Revisjonsnummer: 10.00
  ID: dok00067

  NA dok 14 ette dokumentet regulerer bruk av Norsk Akkrediterings (NAs) logo i akkrediteringsmerker samt annen henvisning til akkreditering og GLP-registrering. This document regulates the use of Norwegian Accreditations (NA) logo in accreditation marks and other references to accreditation and GLP registrations.

  Merknader

  Disse elementene er tatt ut av dokumentet (These elements are taken out from the document): Kalibreringsmerket skal ikke innholde noen angivelse av neste kalibreringsdato (Calibration marks shall not imply next date of calibration.) Merket kan kjøpes i standard størrelse av NA, eller det kan trykkes av laboratoriene selv (Marks are available for purchase in standard size from NA. Alternatively laboratories can print their own marks.).

  Last ned Last ned dok00067.pdf
 19. Vilkår for å være akkreditert

  Gyldig fra: 12.01.2017
  Revisjonsnummer: 4.03
  ID: dok00072

  Dette dokumentet beskriver de vilkår som må oppfylles av organisasjoner som er akkreditert eller som søker akkreditering. 

  Merknader

  Versjon 4,03 er publisert grunnet ITK-problemer ved publisering av versjon 4,02 på nettsiden. Ingen endringer er foretatt i denne versjonen, men endringer i versjon 4.02 var: Tidligere NA Dok 52 "Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer" er tilbaketrukket fra og med 01.01.2017 og er erstattet med EA-4/02 og ILAC P14.

  Last ned Last ned dok00072.pdf