Du er her:

Prosessen for akkreditering som inspeksjonsorganISO 17020 er en akkrediteringsstandard for inspeksjonsorgan, og beskriver kravene som må tilfredsstilles for å kunne utføre samsvarsvurdering.

I grove trekk kan standarden deles opp i to hoveddeler; en systemdel og teknisk del.

NA erfarer ofte at nye søkere synes systemdelen er det som er vanskeligst å tilfredsstille.

ISO 17020 kan kjøpes på standard.no.

Vår erfaring er at det sjelden går mindre enn 6 måneder fra NA mottar søknaden til akkreditering innvilges.

Før bedømming

 • Når organisasjonen mener at de tilfredsstiller både kravene i 17020 og i aktuell(e) tekniske standarder/normative dokumenter sendes søknad om akkreditering til NA.
 • Søknadsskjema og samsvarsmatrise/sjekkliste kan lastes ned fra vår hjemmeside 
 • I samsvarsmatrisen skal dere sette opp henvisning til hvor i deres kvalitetssystem dere har besvart/beskrevet de ulike kravene i akkrediteringsstandarden
 • Etter at vi har mottatt søknad, samsvarsmatrise og fullstendig dokumentasjon fra dere vil en av våre saksbehandlere gjennomføre en dokumentgjennomgang av søknaden, og dere vil motta en rapport fra denne gjennomgangen
 • Ofte erfarer vi at det er en del mangler som må rettes opp, og organisasjonen sender inn revidert dokumentasjon når den er klar for det
 • NA gjør en ny gjennomgang av innsendt dokumentasjon
 • Ofte gjennomføres et formøte mellom ledende bedømmer fra NA og organisasjonen før førstegangsbedømmingen. Hensikten med både dokumentgjennomgangen og formøtet er å sikre at organisasjonen er mest mulig klar for bedømming når førstegangsbedømming gjennomføres.

Under bedømmingen

 • På bedømmingen deltar ledende bedømmer (stort sett fast ansatt i NA) og en eller flere tekniske bedømmere (ofte innleid til NA) og organisasjonens ledelse, inkludert kvalitetsleder og relevant teknisk personell
 • På bedømmingen er NAs oppgave å finne bekreftelse på at organisasjonen tilfredsstiller kravene i akkrediteringsstanden og andre normative dokumenter (som beskriver de tekniske spesifikasjonene for den enkelte inspeksjonen)
 • Det er vanlig at NAs personell observerer hvordan organisasjonen utfører en inspeksjon 
 • På de områdene hvor det avdekkes manglende samsvar mellom organisasjonens styringssystem og/eller praksis og kravene i akkrediteringsstandarden skrives det avvik, og for at avviket kan lukkes må organisasjonen sende inn tilfredsstillende korrigerende tiltak til NA

Etter bedømmingsbesøket

 • Etter at alle avvik er lukket, vil NA innvilge akkreditering.
 • Organisasjonen får et akkrediteringsdokumentet som beskriver omfanget av akkrediteringen.

Vedlikehold av akkrediteringen

 • Organisasjonen må følge egne prosedyrer og standarden i alt det de gjør akkreditert
 • Innen 12 måneder etter førstegangsbesøket, gjennomfører NA et oppfølgingsbesøk. På dette besøket vil NA følge opp at organisasjonen fortsatt tilfredsstiller kravene for å være akkreditert. Omfanget av dette besøket vil som regel være noe mindre enn ved førstegangsbedømming 
 • Det gjennomføres oppfølgingsbesøk om lag hver 12. måned.
 • Innvilget akkreditering er gyldig i 5 år, og senest et halvt år før akkrediteringen utløper gjennomfører NA et fornyelsesbesøk. Omfanget på dette besøket er tilsvarende som for førstegangsbedømming. Evt avvik må være tilfredsstillende korrigert, og saken avsluttet før akkrediteringen kan fornyes. 
Les mer :