Norsk akkreditering er ikke en kommersiell institusjon. Det vil si at Norsk akkreditering ikke skal tjene penger på akkrediteringsvirksomheten, men de akkrediterte virksomhetene må betale for de tjenestene som Norsk akkreditering utfører for dem. 

I tillegg får Norsk akkreditering et tilskudd fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det statlige tilskuddet er ment å dekke dele av våre internasjonale forpliktelser, utvikling av nye akkrediteringstilbud og vår informasjonsvirksomhet.

Betalingsstrukturen for NAs tjenester er fastsatt i Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Oppdaterte gebyrer for de ulike tjenester er beskrevet i NAs gebyrforskrift.

Gebyrer

NA har tre typer gebyrer. Disse er:

Søknadsgebyr:

Dekker kostnader ved innledende kontakt med søker, registrering av søknaden og vedlagt dokumentasjon.

Søknadsgebyr betales før NA begynner selve saksbehandlingen.

Saksbehandlingsgebyr:

Dekker alle kostnader NA og deres innleide bedømmere har i forbindelse med akkrediteringsprosessen/ inspeksjon i samsvar med GLP.

For NAs saksbehandlere og bedømmere er det en fast timepris.

Ved innleie av bedømmere vil timeprisen avhenge av den kontrakt NA har inngått med disse.

I tillegg betales det et administrasjonsgebyr pr. time for innleid personale.

Saksbehandlingsgebyret betales i forbindelse med gjennomførte akkrediteringer/oppfølginger.

Årsgebyr:

Dekker kostnader knyttet til administrasjon av ordningen, herunder løpende kontakt med bedriftene, oppdatering av informasjon om akkrediterte bedrifter og klagebehandling.

For akkrediterte eller GLP-inspiserte laboratorier er det et fast årsgebyr per område.

Det er også et fast årsgebyr for produktsertifiseringsorgan.

For andre sertifiseringsorgan, inspeksjonsorgan, attestasjonsorgan og EMAS beregnes gebyret på bakgrunn av omsetning.

Årsgebyrene betales etterskuddsvis basert på hvor stor del av året akkrediteringen har vart eller omsetning i året som gikk.

Reiser:

Kostnader i forbindelse med reiser dekkes etter statens reiseregulativ.