Illustrasjon av utslipp

EU ETS verifikasjonsorgan akkredieres i henhold til ISO 14065 og EU-forordning 600/2012

Norge er tilsluttet EUs kvotesystem. Dette innebærer at EUs kvotehandelsdirektiv med tilhørende bestemmelser gjelder for norske kvotepliktige virksomheter på lik linje med EUs kvotepliktige virksomheter.

Omlag femti prosent av Norges klimagassutslipp er nå omfattet av kvotesystemet, som dekker både landbasert industri, petroleumsvirksomhet og luftfart.

Miljødirektoratet har ansvar for tillatelser til kvotepliktige utslipp av klimagasser, måling og rapportering av utslipp, tildeling av kvoter og oppgjør av kvoteplikt.

Kvotepliktige virksomheter må hvert år innlevere like mange klimakvoter som de har sluppet ut tonn CO2-ekvivalenter.

Utslippene må verifiseres av akkrediterte verifikasjonsorgan.

Norsk akkreditering er fra 1. oktober 2014 formelt anerkjent som akkrediteringsorgan for EUs verifikasjoner av klimakvoter. 

Norsk akkrediterings akkreditere verifikasjonsorgan finner du her.